BUTLLETA DE SOL·LICITUD DE RESERVA
Data de la sol·licitud %data%
CIF %cif%
NOM DE L’ESCOLA %nom_de_lescola%
ADREÇA %adrea%
POBLACIÓ %poblaci%
C.P. %cp%
TELÈFON %telfon%
E-MAIL on voleu rebre la factura %fax%
E-MAIL on voleu rebre la proposta de reserva %email_address%
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE %first_name%
GRUPS Nºnen/es CURS P. EDUCATIVA HORARIO
GRUP 1 %nombrenenses1% %curs1% %propuestaeducativa1% %horari1%
GRUP 2 %nombrenenses2% %curs2% %propuestaeducativa2% %horari2%
GRUP 3 %nombrenenses3% %curs3% %propuestaeducativa3% %horari3%
GRUP 4 %nombrenenses4% %curs4% %propuestaeducativa4% %horari4%
GRUP 5 %nombrenenses5% %curs5% %propuestaeducativa5% %horari5%
GRUP 6 %nombrenenses6% %curs6% %propuestaeducativa6% %horari6%

TOTAL NOMBRE DE GRUPS QUE FARAN LA VISITA: %total_grups%

OPCIONS DIA SETMANA DATA MES
1ª OPCIÓ %dia_setmana_01%  %dia% %mes_01%
2ª OPCIÓ %dia_setmana_02% %dia_2% %mes_02%
3ª OPCIÓ %dia_setmana_03% %dia_3% %mes_03%
Preferència 1 Preferència 2 Preferència 3
%opci_1% %opci_2% %opci_3%

 

 

 

AULA D’ENTORN RURAL PALAUDÀRIES
Can Mas Pascual – Palaudàries – 08186 Lliça d’Amunt – Tel/Fax 93 864 81 65

PROPOSTA RESERVA: %nom_de_lescola%

CIF: %cif% Adreça: %adrea%
C.P: %cp% Població: %poblaci% Telèfon: %telfon%
Nom responsable: %first_name% E-mail: %email_address%
   
El dia reservat per a la vostra visita és

GRUPS DE VISITA (màxim de 25 nens/es per grup) :

GRUPS Nºnen/es CURS P. EDUCATIVA HORARIO
GRUP 1 %nombrenenses1% %curs1% %propuestaeducativa1% %horari1%
GRUP 2 %nombrenenses2% %curs2% %propuestaeducativa2% %horari2%
GRUP 3 %nombrenenses3% %curs3% %propuestaeducativa3% %horari3%
GRUP 4 %nombrenenses4% %curs4% %propuestaeducativa4% %horari4%
GRUP 5 %nombrenenses5% %curs5% %propuestaeducativa5% %horari5%
GRUP 6 %nombrenenses6% %curs6% %propuestaeducativa6% %horari6%
TOTAL NOMBRE DE GRUPS: TOTAL D’EUROS:
 
La direcció de l’AULA es reserva el dret de fer pagar 40€ per cada grup contractat i que finalment no realitzi l’esmentada activitat. Si plou, es pot fer la visita només al matí de 10 a 12 h. En aquest cas es farà una reducció de l’import.

Per aconseguir la màxima eficàcia durant la visita, portar a terme la finalitat formativa proposada i evitar qualsevol dany físic a l’alumnat, els responsables del grup escolar es comprometen a:

Estar amb el grup de nens/es i vetllar pel bon comportament d’aquests…
• … durant les diverses explicacions dels monitors/es de l’Aula d’Entorn Rural
• … en els trasllats pels diferents espais on es desenvolupen les activitats programades
• … en el temps d’esbarjo i durant l’hora de dinar

NOTA: Per donar conformitat a aquest formulari, signeu-lo i segelleu-lo.

Signatura del responsable dels grups Segell de l’escola Data
IMPORTANT: Recordeu enviar aquesta PROPOSTA DE RESERVA abans del 15 de setembre de 2022 per tal que tingui validesa.